Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW 

INTERNETOWYCH I APLIKACJI PWR

 

TREŚĆ DOKUMENTU

 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

i. DANE OSOBOWE

 
 1. ŹRÓDŁA I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 2. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI I INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PWR
 3. ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI I INNYCH USŁUG PWR
 4. PROFILOWANIE W SERWISACH INTERNETOWYCH I APLIKACJACH PWR 
 5. PROFILOWANIE W POZOSTAŁYCH DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH PWR 
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 1. prawo dostępu do danych;

 2. prawo sprostowania danych;

 3. prawo ograniczenia przetwarzania 

 4. prawo do bycia zapomnianym

 1. prawo do przenoszenia danych
 2. prawo do sprzeciwu
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. realizacja praw

8. FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH 

 

ii. COOKIES  W SERWISACH INTERNETOWYCH I APLIKACJACH PWR I ANALITYKA

 

9. PLIKI COOKIES – OGÓLNE INFORMACJE

10. PLIKI COOKIES – ZGODA I CELE PRZETWARZANIA

11. RODZAJE PLIKÓW COOKIES W SERWISACH I APLIKACJACH PWR

12. ZAUFANI PARTNERZY

 1. Google Ireland Limited;

 2. Gemius S.A.;

 3. Hotjar Limited

 4. Disqus Ins

 1. Facebook Ireland Limited
 2. Encja.com S.A.
 1. WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI W ZWIĄZKU Z AKTYWNOŚCIĄ NA KONTACH SERWISÓW INTERNETOWYCH I APLIKACJI PWR 
 1. Facebook;

 2. Twitter;

 3. YouTube;

 4. Instagram;

 1. TECHNOLOGIA WEB-PUSH 
 2. GOOGLE RECAPTCHA
 3. GOOGLE WEB FONTS
 4. GOOGLE FIREBASE
 5. PRYWATNOŚĆ DZIECI 
 6. UPRAWNIENIA APLIKACJI
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR ma charakter informacyjny,
  co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania
  w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 
 
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR zgodnie z Regulaminem jest spółka POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Metalowa 5,
  Poznań 60-118); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000101146; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000 zł.; NIP: 7780164903; REGON: 630175513 oraz adres poczty elektronicznej: redakcja@topagrar.pl  - zwana dalej „Administratorem” lub „PWR” będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisów Internetowych PWR, takich jak: 

http://www.pwr.agro.pl, https://www.topagrar.pl/, http://www.tygodnik-rolniczy.pl/, https://profitechnika.pl/, https://elita-magazyn.pl/, https://agrarsklep.pl, http://klubprenumeratora.pl/;

http://www.sadnowoczesny.pl/; http://www.warzywaiowoce.pl/ http://www.ogloszenia.agro.pl/; http://www.agrarlex.pl/i Aplikacji PWR takich jak: Top Agrar Polska i TPR News.

 
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Inspektor ochrony danych osobowych Agnieszka Spychalska, adres poczty elektronicznej: daneosobowe@pwr.agro.pl, numer telefonu kontaktowego: 61 88 62 989.
 
 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisów Internetowych, Aplikacji i korzystaniem z innych usług PWR przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
 
 1. Korzystanie z Serwisów Internetowych, Aplikacji i innych usług PWR, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne,
  może jednak być niezbędne do zrealizowania danej usługi Administratora. 

W takich wypadkach jak: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych w zakresie wskazanym na stronach Serwisów Internetowych, Aplikacji, a także w Regulaminach lub zasadach dotyczących innych usług PWR i w niniejszej Polityce Prywatności skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy lub skorzystania z danej usługi. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem,
to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych
do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronach Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR oraz
w Regulaminach lub zasadach dotyczących danej usługi; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. 

 
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane
  przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne
  i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem  przetwarzaniem oraz przypadkową  utratą, zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 
 
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
  i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 
 
 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające
  się dużą literą (np. Usługodawca, Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR dostępnym na stronach Serwisów Internetowych oraz w Aplikacji PWR.
 

I. DANE OSOBOWE 

 

2. ŹRÓDŁA I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. PWR jako Administrator pozyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od osób, których dotyczą. Dane te są pozyskiwane w związku ze współpracą z Administratorem, tj. np. realizacją usług prenumeraty, konsultacji prawnych, spotkaniami na targach branżowych, uczestnictwem w seminariach, szkoleniach, braniem udziału w konkursach i plebiscytach.
 
 1. Administrator może też pozyskiwać dane osobowe niebezpośrednio od osób, do których te dane należą. Dzieje się tak, gdy dane te przekazuje PWR inny administrator w związku z realizacją umowy, lub gdy PWR korzysta z ogólnie dostępnych źródeł jakimi są Internet i rejestry, bądź współpracuje z dostawcami
  baz danych. 
 
 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Z założenia przekaz informacji i komunikacja kierowana do Użytkowników Serwisów i Aplikacji, a także innych usług Administratora kierowana jest do osób pełnoletnich.
 
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 3.2 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR i innych Usług oferowanych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Polityki Prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
 

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI I INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PWR

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR i/lub innych usług oferowanych przez PWR.  

 
 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR
  i innych usług w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujący okres: 

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

w związku z korzystaniem z Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR

Świadczenie Usług Elektronicznych polegających na udostępnianiu Użytkownikom Materiałów Informacyjnych gromadzonych w Serwisach i Aplikacjach

art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Rejestracja w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR. Użytkownicy podają dane osobowe niezbędne do utworzenia i obsługi Konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik dobrowolnie może podać dodatkowe dane. Te dane można usunąć w dowolnym momencie. Usunięcie lub niepodanie danych obowiązkowych – niezbędnych do założenia Konta skutkuje brakiem możliwości skorzystania z  usługi.

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Korzystanie z elektronicznych formularzy służących do:

a) składania zamówień

b) korzystania z usług typu: konsultacje ze specjalistą /prawnikiem

c) zgłaszania zapytań i wniosków

d) umożliwiających branie udziału w konkursach i zabawach

W ramach tych formularzy Użytkownik podaje oznaczone jako wymagane dane niezbędne do realizacji zamówienia/usługi. Może też podać dane dodatkowe przydatne w jego dalszej obsłudze.

dla a),b) i c) odstawą prawną przetwarzania danych wymaganych w formularzy jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy, Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

dla d) podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych w formularzy jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (uzasadniony interes Administratora, którym jest aktywacja Użytkowników i promocja działań Administratora)

Dane przechowywane są do momentu zakończenia przez Usługodawcę wymienionych działań tj. danego konkursu lub zabawy.

Wyrażenie przez Użytkownika opinii na temat Materiałów Informacyjnych zamieszczonych w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR

Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z usługi Komentarzy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi.

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Przetwarzanie tych danych w związku z moderowaniem komentarzy (w tym eliminacji spamu) oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f czyli uzasadnionym interesie Administratora, którym jest zachowanie merytoryki komentarzy, ich zatwierdzanie i upublicznianie.

Dane przechowywane są do chwili dokonania korekty lub usunięcia komentarza przez Administratora.

Newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Marketing

a) reklama kontekstowa – nie jest dopasowywana do preferencji Użytkownika

b) reklama behawioralna – dopasowywana do preferencji Użytkownika

c) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych na adresy e-mail – w ramach newslettera

W przypadku, o którym mowa w pkt. a) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli uzasadniony interes Administratora i Zaufanych Partnerów polegający na promowaniu produktów i usług

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres ten określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

W przypadku, o którym mowa w pkt. b) i c) przetwarzanie danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli ze zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora i Zaufanych Partnerów

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Korzystanie ze stron Serwisów Internetowych i z Aplikacji PWR i zapewnienie ich prawidłowego działania.

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów takich jak: prowadzenie i utrzymanie stron Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR

Dane przetwarzane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

w związku z korzystaniem z innych usług Administratora

Realizacja i udokumentowanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy np.: - zakupu prenumeraty, wydawnictw książkowych, uczestnictwa w seminarium lub szkoleniach

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy, Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych
(5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Realizacja usług takich jak: porady prawnika/specjalisty; Kącik Samotnych Serc

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją usługi

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i wykonania usługi

Udział w Konkursach i Zabawach

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji Konkursu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, promowanie jego usług i aktywizację Użytkowników

Dane przetwarzane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat), a w przypadku udzielenia przez uczestnika konkursu Administratorowi licencji na wykorzystania zadania konkursowego, przez okres trwania licencji.

Udział w Rekrutacjach

Przetwarzanie danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli ze zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w danej rekrutacji

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych tylko w związku z konkretna rekrutacją, dane przechowywane są przez 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych także w celu umożliwienia mu wzięcia udziału także w przyszłych rekrutacjach, dane przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia ich pozyskania. 

niezależnie od usług z których korzysta Użytkownik

Marketing bezpośredni

a) wysyłki pocztowe

b) kontakt telefoniczny

c) wiadomości sms/mms

d) e-mailing

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR oraz dążeniu do świadczenia Usług Elektronicznych

Niezależnie od ww. podstaw przetwarzania zgodnie z przepisami, aby móc realizować przekaz marketingowy telefonicznie, jako e-mail, sms/mms niezbędne są zgody marketingowe wymagane niezależnie od Rozporządzenia RODO przez właściwe ustawy: Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawę prawo telekomunikacyjne

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Użytkownika opinii

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. przez okres bezpośrednio po wykonaniu/zakończeniu Umowy lub Usługi elektronicznej, której dotyczy opinia; nie dłużej jednak do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

działalność prasowa Administratora: przeprowadzanie wywiadów prasowych,

dokumentowanie w relacjach prasowych,

wydarzeń, tworzenie reportaży bądź innych materiałów prasowych; prowadzenie przez Administratora działań w ramach tzw. interwencji dziennikarskich 

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. realizacji działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe

 

Dane przetwarzane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. w przetwarzając dane osobowe w związku z realizacją działań dziennikarskich nie stosujemy przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 RODO Rozporządzenia RODO

Ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

4. ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM
Z SERWISÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI I INNYCH USŁUG PWR

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych  konieczne jest korzystanie przez Administratora
  z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO (co potwierdza opinia Komisji Europejskiej lub stosowne umowy międzynarodowe bądź indywidualne umowy podpisane pomiędzy Administratorem a określonym odbiorcą danych), a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych.

 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisów Internetowych, Aplikacji i innych usług świadczonych przez
  PWR mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

 1. spółka powiązana z Administratorem (Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań.

 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Użytkownika,
  który korzysta w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR ze sposobu płatności elektronicznych
  lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR
  na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika.

 3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
  oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania
  do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi, firmy umożliwiające realizację takich działań jak: kontakty telefoniczne, e-mailowe, komunikacja sms/mms,) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu
  na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 5. dostawcy usług pocztowych, kurierzy i firmy zajmujące się konfekcjonowaniem materiałów na potrzeby wysyłki pocztowej.

5. PROFILOWANIE W SERWISACH INTERNETOWYCH I APLIKACJACH PWR 

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także
  o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie Polityki Prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania. 

 
 1. Administrator może korzystać w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR. Efektem korzystania z profilowania w Serwisach Internetowych
  i Aplikacjach PWR może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych działaniach w Serwisie lub Aplikacji, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też lepszych warunków
  w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR.

 
 1. Profilowanie w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. rabat. 

 
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PROFILOWANIE W POZOSTAŁYCH DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH PWR 

 1. Realizując swoją działalność Administrator ma możliwość uzyskania od Użytkowników informacji dotyczących prowadzonej przez nich działalności, na ich podstawie może dopasowywać przekaz marketingowy i handlowy do ich potrzeb i zainteresowań.

 
 1. Możliwość takiego profilowania przekazu wykorzystywana może być w działaniach z zakresu marketingu bezpośredniego. Dzięki temu Administrator może informować Użytkowników o produktach, usługach
  i wydarzeniach związanych z profilem ich działalności poprzez takie kanały komunikacji jak: poczta tradycyjna, telefon, e-mail, sms/mms.

 
 1. W ramach tych działań Administrator nie podejmuje żadnych automatycznych decyzji niosących skutki prawne wobec Użytkowników.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 1. Prawo dostępu do danych - Użytkownik ma prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia,
  czy jego dane są faktycznie przetwarzane, a jeśli tak, to jakie kategorie danych i w jakich celach przetwarza Administrator. Jakie jest źródło pozyskania tych danych, przez jaki czas będą przetwarzane, czy Użytkownik w oparciu o te dane podlega automatycznemu podejmowaniu decyzji. Użytkownik
  ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku
  z przetwarzaniem jego danych, wreszcie, kto jest odbiorcą tych danych lub jakie są kategorie tych odbiorców. Użytkownik ma prawo otrzymać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 
 1. Prawo do ich sprostowania – Użytkownik w każdym momencie ma prawo zgłosić Administratorowi konieczność zaktualizowania danych Użytkownika bądź ich uzupełnienia jeśli są niekompletne.

 
 1. Prawo ograniczenia przetwarzania – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego
  danych, jeśli żądanie będzie uzasadnione Administrator ograniczy przetwarzanie danych do ich przechowywania. Wszelkie inne działania na tych danych będą wymagały zgody Użytkownika.
  W przypadku, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do zabezpieczenia roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego Administrator może odstąpić od tego ograniczenia

 
 1. Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych, Administrator jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć te dane jeśli zachodzą przesłanki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 
 1. Prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo do wnioskowania o przekazanie
  mu dotyczących go danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie jego zgody lub w związku z realizacją umowy. Dane powinny być przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 2. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania
  na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
  do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane
  na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 
 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w każdym przypadku, gdy osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora stwierdzi że są one przetwarzane niezgodnie z przepisami
  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa. W każdym takim przypadku Administrator zachęca jednak do skontaktowania
  się z Administratorem – w celu szybkiego wyjaśnienia danej sytuacji.

 
 1. Realizacja praw – każda osoba chcąca skorzystać w przysługujących jej praw powinna skontaktować
  się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną
  na adresy wskazane na wstępie niniejszej Polityki Prywatności, bądź z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora przesyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną
  na adres: daneosobowe@pwr.agro.pl lub korzystając z formularza aktualizacji danych dostępnego
  w Serwisach Internetowych PWR: http://www.aktualizacja.pwr.agro.pl/

 

8. FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH 

Formularz aktualizacji danych  -  daje możliwość poinformowania Administratora o zmianie danych kontaktowych: adres, telefon, e-mail, a także na modyfikację zakresu udzielonych zgód marketingowych
na komunikację takimi kanałami jak: telefon, e-mail, sms/mms

 http://aktualizacja.pwr.agro.pl

 

II. COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH I APLIKACJACH PWR
I ANALITYKA

 

9. PLIKI COOKIES – OGÓLNE INFORMACJE 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR
  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasze Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR). Szczegółowe informacje
  dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 
 1. Wchodząc pierwszy raz na strony Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR z danego urządzenia
  lub przeglądarki internetowej każdy Użytkownik otrzymuje informację o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies. Jeśli Użytkownik wyrazi w tym miejscu zgodę na dopasowywanie reklam do jego zainteresowań (profilowanie) i instalację cookies wówczas zgoda ta zostanie zaznaczona w Serwisie internetowym PWR. Użytkownik może w każdym momencie sprawdzić czy wyraził bądź nie zgodę, może też ją wyrazić lub odwołać zaznaczając właściwy checkbox .

 

10. PLIKI COOKIES – ZGODA I CELE PRZETWARZANIA

 1. Zgoda/Wycofanie zgody: dzięki zgodzie Użytkownika na przetwarzanie danych Użytkownika w celu profilowania przez PWR i Zaufanych Partnerów treści i reklam Administrator może ograniczyć ilość wyświetlanych reklam i prezentować Użytkownikowi tylko te, którymi Użytkownik może
  być zainteresowany. Takich wyborów Użytkownik dokonuje oddzielnie dla każdego urządzenia
  lub przeglądarki internetowej, z których Użytkownik korzysta. 

 
 1. Użytkownik może w każdej chwili można wycofać zgodę na instalowanie cookies i podobnych technologii poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W tym celu można skorzystać z linków zamieszczonych w niniejszym punkcie Polityki Prywatności.

 
 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze stron Serwisów Internetowych i z Aplikacji PWR w następujących celach:

 1. identyfikacji Użytkowników, jako zalogowanych w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR
  i pokazywania, że są zalogowani;

 2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR;

 3. dostosowywania zawartości strony Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR do indywidualnych preferencji Użytkownicy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR;

 4. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,
  słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.;

 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR.

 6. Realizowania działań marketingowych poprzez system Ipresso, kierowanych do konkretnych Użytkowników, którzy korzystali z Serwisów Internetowych PWR w określony sposób, np. zapoznawali się z treściami na określony temat, odwiedzili dany Serwis wchodząc na niego z danej domeny.
 
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
  za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć
  (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR.

 
 1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody
  na korzystanie z plików Cookies przez nasze Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 
 1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

   
 1. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych w szczególności związanych z wyświetlaniem reklam targetowanych, należy wejść na stronę https://www.topagrar.pl/polityka-prywatnosci/ a następnie kliknąć w link zmiany ustawień prywatności i w zależności od wyboru zaznaczyć (zgoda) lub odznaczyć (brak zgody) checkbox.

Poniżej prezentujemy informacje dostępne pod wymienionym linkiem.

 

11. RODZAJE PLIKÓW COOKIES W SERWISACH I APLIKACJACH PWR

 1. NIEZBĘDNE/FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES 

Pliki te pozwalają na rozpoznanie Użytkownika Serwisu lub Aplikacji i wyświetlenie mu przy kolejnych wizytach wersji strony/Aplikacji zgodnej z określonymi przez niego ustawieniami, co do: wyboru języka, wielkości czcionki etc. Pliki te zapewniają poprawne funkcjonowania takich działań jak: ustawienie opcji prywatności, wypełnianie formularzy, logowanie się do portalu, czy serwisu. To tzw. pliki cookies strony pierwszej – korzystamy z nich tylko my, z uwagi na ich niezbędność nie potrzebujemy Twojej zgody na ich wykorzystanie.

Te pliki cookies nie monitorują Użytkowników na innych stronach i pozyskują dane w formie anonimowej. Zablokowanie tych plików w przeglądarce może powodować błędne działanie stron.

 1. ANALITYCZNE i WYDAJNOŚCIOWE PLIKI COOKIES

Te pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej. Pozwalają Administratorowi zliczać ilość wizyt, weryfikować skąd przychodzi ruch na stronę, oceniać popularność stron i ich funkcjonalności poprzez raportowanie, które treści otwierane są najczęściej. W ten sposób Administrator monitoruje też to, gdzie pojawiają się komunikaty o błędach i może eliminować ich przyczynę. Pozyskane informacje Administrator analizuje zbiorczo i wykorzystuje do badania oczekiwań Użytkowników i dostosowywania wyglądu, działania i zawartości stron do ich oczekiwań.

Wyłączenie możliwości używania funkcjonalnych i analitycznych plików cookies może wpłynąć
na poprawność działania stron i ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności w Serwisach Internetowych.

 1. REKLAMOWE I SPOŁECZNOŚCIOWE PLIKI COOKIES

Cookies poprzez możliwość monitorowania tego, jakie treści Użytkownik otwiera najczęściej, w jakie linki
i informacje Użytkownik klika na stronach Serwisów Internetowych, w Aplikacjach, pozwalają Administratorowi tworzyć profil zainteresowań Użytkownika i w oparciu o zebrane w nim informacje prezentować w Serwisach Internetowych i Aplikacjach dopasowane do potrzeb Użytkownika treści
i reklamy. Poprzez te pliki Administrator zarządza wyświetlanymi reklamami, tak aby ograniczać liczbę
ich wyświetleń jednemu Użytkownikowi. Administrator może też oceniać efektywność prezentowanych reklam. Te aktywności mogą się wiązać z udostępnianiem zebranych informacji stronom trzecim, jakimi
są reklamodawcy Administratora. Te typy plików Cookies mogą być również instalowane właśnie przez strony trzecie, takie jak serwisy społecznościowe (YouTube, Facebook, Twitter) a także reklamodawcy Administratora lub domy mediowe reprezentujące w/w reklamodawców.

Te pliki cookie umożliwiają polubienie treści i polecanie Administratora w mediach społecznościowych oraz rozmowę na czacie z konsultantami Administratora. Użytkownik może także doradzać innym (potencjalnym) klientom Administratora, oceniając i recenzując produkty Administratora (pliki te są czasami nazywane “plikami cookie interakcji”).

 1. Administrator może korzystać w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR z usług Zaufanych Partnerów, którzy realizują na rzecz Administratora określone zadania. 

 

12. ZAUFANI PARTNERZY W SERWISACH I APLIKACJACH PWR

 1. Lista Zaufanych Partnerów  - w tym miejscu Użytkownik może zapoznać się z listą Zaufanych Partnerów, stosowanych przez nich plikach cookies i czasie ich przetwarzania. Poniżej znajdują się informacje o stałych Partnerach Administratora:

 
 1. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) dostarczająca takie narzędzia jak: Google Analytics, Universal Analytics, opierające się na plikach Cookies i Google Tag Manager
  i Google AdWords. pozwalających na śledzenie konwersji i zamieszczanie tagów remarketingowych. Umożliwia to Administratorowi analizować reakcje Użytkowników na prezentowane reklamy, optymalizować działania marketingowe i weryfikować ich skuteczność.

 1. Narzędzia te wykorzystywane są w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania Użytkowników
  z Serwisów/Aplikacji, w tym tworzenia na potrzeby Administratora statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR. W tym celu przetwarzane są takie dane Użytkowników jak: adres IP, źródła i medium pozyskania danych Użytkownika, data i godzina wejścia na stronę oraz podstrony; czas na nich spędzony; informacje o kliknięciach w aktywne przyciski i linki na stronie; częstotliwość odwiedzania stron i podstron, a także relacje pomiędzy poszczególnymi aktywnościami realizowanymi na stronach. Informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy wchodzą na strony serwisów i aplikacji, domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) oraz ogólną tematykę zainteresowań. Dane te są analizowane zbiorczo
  i w większości wypadków w sposób anonimowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach Google
  nie anonimizuje adresu IP.

 
 1. Każdy Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 
 1. Administrator korzysta również z funkcjonalności Google AdWords, pozwalających na śledzenie konwersji i zamieszczanie tagów remarketingowych. Umożliwia to Administrator analizować reakcje Użytkowników na prezentowane reklamy, optymalizować działania marketingowe
  i weryfikować ich skuteczność.

 
 1. Gemius S.A. (ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa). Wykorzystując specjalne skrypty oparte
  na technologii cookies, a w odniesieniu do aplikacji mobilnych tzw. technologii lokal storage firma
  ta zbiera i przetwarza dane Użytkowników Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR – w celu realizacji badań oglądalności Serwisów i Aplikacji oraz w celu analizy tego, w jaki sposób Użytkownicy z nich korzystają, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu/Aplikacji.
  W tym celu przetwarzane są takie dane jak: adres IP (wyzerowane ostatnie bity), nr IP serwera Proxy, dane odwiedzanego adresu URL oraz poprzedniej wizyty przesyłane przez przeglądarkę, dane o czasie monitorowanego wydarzenia (odsłona, wizyta, emisja reklamy) dane o urządzeniach wykorzystywanych do wyświetlenia Materiałów Informacyjnych (monitorze, ekranie, przeglądarce, aplikacji i systemach operacyjnych itp.) Dane te są analizowane zbiorczo, celem nie jest identyfikacja poszczególnych Użytkowników, a jedynie ich zbiorcza analiza.

 1. Prowadząc badania oglądalności stron internetowych i realizując badania statystyczne ruchu
  na danej stronie internetowej Gemius S.A. realizuje własne cele i staje się administratorem pozyskanych danych osobowych. Może zaprosić Użytkownika strony internetowej do udziału
  w badaniu. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego dane społeczno-demograficzne, wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 
 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gemius można znaleźć w jego Polityce Prywatności na stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywtnosci.html, są tam też informacje
  o narzędziach do zarządzania zgodą na stosowanie plików cookies tzw. ciasteczek.
 
 1. Każdy Użytkownik może wyłączyć działanie skryptów Gemius korzystając z linku: http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.

 
 1. Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Celem współpracy jest analiza i optymalizacja usług internetowych oferowanych przez Administratora. 

 1. Administrator gromadzi i analizuje zbiorczo dane o tym ile czasu Użytkownicy spędzają na stronach Serwisów i Aplikacji, które linki wybierają, z jakich funkcjonalności nie korzystają. Na tej podstawie Administrator podejmuje decyzje o funkcjonalnościach dostępnych w Serwisach Internetowych
  i Aplikacjach PWR. W tym celu zbierane są też takie dane jak źródło i medium pozyskania odwiedzających Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR i informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy wchodzą na nasze Serwisy i Aplikacje, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania, preferowany język do wyświetlania stron Serwisu, Aplikacji. Hotjar przechowuje zebrane informacje w pseudonimizowanym profilu Użytkownika

 
 1. Zebrane informacje są analizowane zbiorczo. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Hotjar znajdują się w polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 
 1. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies wykorzystywanych przez Hotjar
  na stronie Hotjar Opt Out: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. 

 
 1. Disqus Inc. Niektóre Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR dają Użytkownikom możliwość komentowania Materiałów Informacyjnych dzięki usłudze oferowanej przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. 

 1. Disqus jest samodzielnym administratorem danych osób zamieszczających w jego systemie komentarze. Informacja na ten temat pojawia się w momencie akceptacji regulaminu serwisu Disqus bez której nie można korzystać z tej usługi. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronach Serwisu/Aplikacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby zamieszczającej komentarz. 

 2. Dane będą przetwarzane przez cały czas funkcjonowania systemu komentarzy w Serwisie/Aplikacji, chyba że wcześniej Użytkownik zwróci się z prośbą o usunięcie komentarza. W każdej chwili Użytkownik może korzystać ze swoich praw do sprostowania swoich danych osobowych lub ich usunięcia. Uprawnienia realizowane są bezpośrednio z konta Użytkownika systemu Disqus. Komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu Administrator rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich
  do każdorazowej moderacji.

 3. Z zasadami przetwarzania danych przez Disqus Inc Użytkownik może zapoznać się tutaj: www.help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

 
 1. Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia):

  1. Piksel Facebooka – narzędzie, które pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR Użytkownicy. Korzystając
   z mechanizmów look a like  i/lub custom audience Administrator może dopasowywać reklamy do grup Użytkowników wyodrębnionych ze względu na wiek, zainteresowania, obszar geograficzny, etc. 

 

Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka znajdują się pod adresem: www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 

 

Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam na koncie Użytkownika na portalu Facebook.com:

www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 
 1. komunikacja z Administratorem poprzez Messenger – wymagająca zalogowania do serwisu internetowego Facebook.com. Odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie serwisu internetowego Facebook.com.

 
 1. Komentarze pod Materiałami Informacyjnymi – w wybranych Serwisach Internetowych
  i Aplikacjach PWR zamieszczenie komentarzy możliwe jest za pośrednictwem usługi oferowanej przez serwis internetowy Facebook.com. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do serwisu internetowego Facebook.com. Dane Użytkowników korzystających z tej usługi przetwarzane
  są zgodnie z Regulaminem (https://www.facebook.com/legal/terms) i polityką prywatności serwisu internetowego Facebook.com (https://www.facebook.com/privacy/explanation)

 
 1. Encja.com S.A dostarczająca system iPresso (ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice). System ten i zbierane dzięki niemu informacje pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w ramach Serwisów Internetowych PWR, a także automatyzować działania marketingowe. 
 1. Gromadzone dane przetwarzane są do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisami, analizie ruchu w Serwisach, prowadzenia zautomatyzowanych działań marketingowych, w tym marketingu w czasie rzeczywistym, m.in. w formie powiadomień Web Push, czy też reakcji na porzucone przez Użytkowników aktywności. 
 2. Administrator korzystając z tych usług w ramach Serwisów gromadzi takie dane jak: źródła i medium (w ramach serwisów Administratora) pozyskania odwiedzjących dany Serwis oraz sposób zachowania tych osób na stronach Serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę (w obrębie serwisów Administratora), dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć)  o ile Użytkownik udzielił takiej informacji, a także zainteresowania wynikające z aktywności Użytkownika na stronach Serwisów Administratora.
 
 1. Rodzaje, nazwy i czas ważności plików Cookies Administratora oraz plików Cookies Zaufanych Partnerów (3rd party):

Administrator stara  się by poniższa lista była kompletna, może się jednak zdarzyć że w sytuacjach gdy nasi Zaufani Partnerzy Administratora zlecą umieszczenie reklamy za pośrednictwem swoich podwykonawców, domów mediowych lub agencji reklamowych, Administrator nie będzie w stanie zamieścić tutaj ich danych:

 

 

Dostawca cookies

Nazwa Cookies

Ważność

Własne / 3rd party (Zaufanych Partnerów)

Własne (PW

R)

cookielaw_accepted

365 dni

Własne

Własne (PWR)

cookies_accepted

365 dni

Własne

Własne (PWR)

cookie_third_party

365 dni

Własne

Własne (PWR)

cookie_reminder

365 dni

Własne

Własne (PWR)

csrftoken

364 dni

Własne

Własne (PWR)

sessionid

14 dni

Własne

Ipresso

__ipcan_*

360 dni

Własne

Ipresso

_contact*

2 lata

3rd party

Ipresso

inquiryfill603_*

2 lata

3rd party

Ipresso

__ippcn_*

360 dni

3rd party

Facebook

_fbp

90 dni

Własne

Google Analytics

_ga

2 lata

Własne

Google Analytics

_gid

1 dzień

Własne

HorJar

_hj*

365 dni

Własne

Gemius

_gfp_64b

1000 dni

Własne

Gemius

Gdyn

5 lat

3rd party

Gemius

GAD

5 lat

3rd party

Gemius

gstorage

do czasu usunięcia przez użytkownika

3rd party

Gemius

gaddstorage

do czasu usunięcia przez użytkownika

3rd party

Gemius

Gtest

max. 5 lat

3rd party

Gemius

OPT-OUT

01.01.2030r.

3rd party

 

 

 

13. WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI W ZWIĄZKU
Z AKTYWNOŚCIĄ NA KONTACH SERWISÓW I APLIKACJI PWR 

 1. Na stronach Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR zamieszczone są odesłania do serwisów społecznościowych zawierające (tzw.: kody, wtyczki serwisów społecznościowych). Poprzez te odesłania administratorzy tych serwisów społecznościowych zbierają o Użytkownikach Serwisów Internetowych
  i Aplikacji PWR takie dane jak na przykład: adres IP, informacje na temat przeglądarki internetowej.
 
 1. Pozyskiwanie tych danych jest możliwe wówczas, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (okno wyświetlane zawsze gdy Użytkownik pierwszy raz wyświetla stronę Serwisu internetowego PWR z danego urządzenia lub przeglądarki, bądź gdy nie wyraził zgody lub wyczyścił pliki cookies zachowane na urządzeniu Użytkownika). Poniżej wskazane są serwisy społecznościowe, do których odesłania zamieszczone są w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR:
 
 1. Facebook – Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) –
  w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR znajdują się odesłania prowadzące do powiązanego
  z danym Serwisem konta Fanpage, jak również odnośniki umożliwiające zarekomendowanie/udostępnienie artykułu, obrazu itp. w serwisie Facebook, W każdym przypadku
  do zrealizowania danej czynności niezbędne jest umieszczenie na stronach Serwisów Internetowych
  lub w Aplikacjach PWR specjalnego kodu odwołującego się do tego serwisu Facebook. Dzięki niemu Użytkownik korzystając z funkcji odnośnika do serwisu, lub udostępnienia treści przechodzi do serwisu Facebook. W związku z powyższym Administrator gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika korzystającego ze stron Serwisów Internetowych, Aplikacji do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach
  na stronach Serwisów Internetowych, Aplikacji – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego,
  czy Użytkownik ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka)
 
 1. Twitter - Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.) – na stronach Serwisów Internetowych, w Aplikacjach dostępne są przyciski umożliwiające dodawanie wpisów
  na Twitterze/udostępnianie treści z Serwisów Internetowych, Aplikacji na Twitterze. Korzystając
  z nich Użytkownik przechodzi do serwisu Twitter, gdzie po zalogowaniu może zamieścić swój wpis.
  W  tym Serwisie obowiązują go zasady ochrony prywatności właściwe dla Twittera, można się z nimi zapoznać pod adresem: https://twitter.com/privacy.
 
 1. YouTube – Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Na stronach Serwisów Internetowych i w Aplikacjach PWR umieszczane są poprzez podlinkowanie i/lub wyświetlenie (tzw. embedowanie) materiały wideo udostępniane na stronach YouTube. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu w odpowiednich miejscach Serwisów Internetowych, Aplikacji specjalnego kodu odwołującego się do tego serwisu. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne https://policies.google.com/privacy.
 
 1. Instagram – Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).
  Na stronach Serwisów Internetowych, w Aplikacjach zamieszczane są wtyczki (w tym przycisk "Follow") powiązane z serwisem Instagram. Wiąże się to z umieszczeniem w odpowiednich miejscach specjalnego kodu odwołującego się do tego serwisu. Korzystając z dedykowanego odnośnika Użytkownik przenosi się na strony serwisu Instagram, którego właścicielem jest Facebook Ireland Ltd. Powyższy podmiot ustala zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w tym serwisie, można się z nimi zapoznać pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875.
 

3. Administratorzy w/w serwisów społecznościowych zbierają informacje o tym, czy przeglądarka danego Użytkownika wyświetliła strony Internetowych Serwisów PWR bez względu na to, czy dany Użytkownik posiada konto w określonym Serwisie (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). W ten sposób,
na podstawie takich danych jak adres IP i dane przeglądarki weryfikują, czy Użytkownik jest zalogowany
w ich serwisie.

 1. Zebrane informacje są wykorzystywane przez Administratorów wspomnianych serwisów do realizacji takich celów jak: dostosowanie stron do potrzeb Użytkowników, analiz marketingowych i badawczych, tworzenia profili Użytkowników ze względu na sposób korzystania ze strony i ich zainteresowań, a także prezentacji reklamy behawioralnej. Użytkownik powinien mieć świadomość, że informacja o tym, jaką stronę odwiedził zostanie powiązana z jego kontem społecznościowym, w szczególności jeśli odwiedzając Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR Użytkownik jest zalogowany w określonym serwisie społecznościowym. 
 2. W związku z realizacją wyżej wymienionych celów przez odbiorców danych osobowych, którymi są nasi podwykonawcy jak i odrębni Administratorzy, dane te mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazywanie danych może odbywać się jedynie:
 1. na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską. W przypadku przekazywania danych do USA akceptowalny stopień ochrony danych oferują podmioty uczestniczące w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),  (przykład: Google LLC, Facebook posiadają certyfikat EU-US-Privacy Shield.)
 2. na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo
 3. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 4. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 

14. TECHNOLOGIA WEB-PUSH 

 1. W celu wyróżnienia ważnych wiadomości Administrator wykorzystuje technologię WebPush,
  która umożliwia prezentowanie na stronach Serwisów Internetowych i w Aplikacjach PWR komunikatów otwieranych w wyświetlanych okienkach powiadomień o wydarzeniach i nowych elementach w usługach PWR (np. powiadomienia o nowej poczcie).
 
 1. Technologia WebPush umożliwia realizację jednostronnej komunikacji Administratora z Użytkownikiem. Jest ona realizowana poprzez przeglądarkę internetową Użytkownika lub poprzez Aplikację w czasie rzeczywistym. Użytkownik aktywuje tę formę powiadomień poprzez wyrażenie zgody na ich otrzymywanie. Wówczas w danej przeglądarce Użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator, na który są przesyłane powiadomienia. W każdym momencie można odwołać zgodę na ich otrzymywanie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

15. GOOGLE RECAPTCHA

 1. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie Użytkowników Serwisów Internetowych.
 
 1. Na stronach Serwisów Internetowych Administrator korzysta z funkcjonalności Google reCAPTCHA, której dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
 
 1. Powyższa funkcjonalność umożliwia Administratorowi obronę przed spamem, nadużyciami programów szpiegujących i odszyfrowywaniem haseł, co stanowi uzasadniony interes Administratora. Funkcjonalność Google reCAPTCHA jest wykorzystywana najczęściej przy formularzach kontaktowych i w miejscach logowania. Google reCAPTCHA polega na tym, że Użytkownik proszony jest o wykonanie testu potwierdzającego, że dane działanie realizuje człowiek. Test podlegać może na:
 1. przepisaniu w odpowiednie pole wyświetlonych jako zniekształcony obraz losowej sekwencji liter i/lub cyfr, następnie potwierdzeniu poprzez zaznaczenie checkboxa faktu, że Użytkownik nie jest robotem; lub na:
 2. zaznaczeniu na wyświetlonym obrazie pól, na których widoczne są wybrane elementy, a następnie potwierdzeniu poprzez zaznaczenie checkboxa faktu, że Użytkownik nie jest robotem.
 
 1. W ramach funkcjonalności Google reCAPTCHA dostawca funkcjonalności dokonuje również analizy zachowań Użytkowników na stronach Serwisów Internetowych; w tym celu gromadzi takie dane jak
  np.: adres IP, czas spędzony przez Użytkownika na stronie, ruchy kursorem jakie wykonał Użytkownik. Analiza ta jest realizowana w celach własnych Google. Szczegółowe informacje o tym jak działa re CAPCHA i jak Google przetwarza pozyskane dane osobowe dostępne są tutaj: 

https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html oraz j: https://policies.google.com/privacy.

16. GOOGLE WEB FONTS

 1. Aby zapewnić wszystkim Użytkownikom poprawne i jednolite wyświetlanie się treści w Serwisach Internetowych i Aplikacjach, Administrator korzysta z usługi Google Fonts, której dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Kiedy Użytkownik uruchamia
  stronę Serwisu Internetowego lub Aplikację, automatycznie z serwerów Google wczytywane
  są odpowiednie czcionki, domyślnie zapisują się one w podręcznej przeglądarki, co umożliwia
  ich wyświetlenie. Poprzez te działania Google pozyskuje informacje na temat adresu IP i przeglądarki.
  Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by nie łączyła się z serwerem Google. W takim wypadku teksty na stronach Serwisów/w Aplikacjach będą wyświetlane za pomocą domyślnych czcionek, co wpłynie na ich wygląd, czytelność i układ, może też mieć wpływ na ich funkcjonalność.
 
 1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znajduje się tutaj: https://policies.google.com/privacy.

17. GOOGLE FIREBASE

 1. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie Użytkowników Aplikacji PWR.
 
 1. Aplikacje PWR wykorzystują narzędzie Firebase dostarczane przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
 
 1. Narzędzie Firebase umożliwia przesyłanie do Użytkowników „zamówionych” przez nich powiadomień
  o nowych materiałach informacyjnych. Funkcja Google Analitics dla Firebase wykorzystywana jako narzędzie analityczne przechowując w pamięci urządzenia pliki, w tym pliki cookies, umożliwia Administratorowi przeprowadzanie analiz tego, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z aplikacji mobilnych.
 
 1. W powyższych celach narzędzie Firebase zbiera dane odnoszące się np. do tego, która kategoria informacji jest najczęściej czytana przez Użytkowników; które funkcjonalności Aplikacji są częściej wykorzystywane,
  ile czasu Użytkownicy spędzają w Aplikacji, ilu Użytkowników aktywnie z niej korzysta w danym okresie czasu. System Firebase Analytics nie umożliwia identyfikacji poszczególnych Użytkowników. Dzięki Firebase zbierane są również informacje o ewentualnych błędach Aplikacji
 
 1. Użytkownik decydując się na korzystanie z Aplikacji, decyduje się na korzystanie z funkcjonalności
  tego narzędzia. Jest ono trwale związane z funkcjonującą Aplikacją.
 
 1. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje zebrane dane można przeczytać więcej
  w polityce prywatności Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy.

18. PRYWATNOŚĆ DZIECI 

Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR jak również pozostałe Usługi kierowane są do specjalistów, osób zawodowo zajmujących się rolnictwem, interesujących się tematyką rolniczą. Administrator nie pozyskuje świadomie danych osób niepełnoletnich. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR Administrator prosi o niezwłoczny kontakt w celu usunięcia tych danych z bazy. 

19. UPRAWNIENIA APLIKACJI

 1. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie Aplikacji PWR.
 
 1. Aplikacja PWR może uzyskiwać następujące uprawnienia na urządzeniu, na którym jest zainstalowana:
 1. Tożsamość - uprawnienia odnoszące się do informacji o koncie lub profilu na urządzeniu, na którym jest zainstalowana Aplikacja. W ramach tych uprawnień Aplikacja pobiera ID Użytkownika będące unikalnym ID tworzonym podczas instalacji Aplikacji. Po odinstalowaniu Aplikacji powyższe ID jest usuwane. 
 2. SMS - uprawnienia obejmujące dostęp do SMS-ów. W aplikacji znajduje się przycisk udostępnienia treści z Aplikacji umożliwiający m.in. udostępnienie przez Użytkownika treści przez SMS. Aplikacja uzyskuje
  w ten sposób dostęp do treści SMS-ów Użytkownika. 
 3. Zdjęcia, multimedia i pliki - Aplikacja może uzyskiwać dostęp i używać plików lub danych zapisanych
  na urządzeniu, na którym jest zainstalowana Aplikacja. Dostęp do zdjęć lub multimediów i plików może obejmować odczytywanie zawartości pamięci USB (np. karty SD).
 4. Aparat - Aplikacja może korzystać z aparatu urządzenia, na którym jest zainstalowana Aplikacja. Dostęp do aparatu urządzenia może obejmować robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Internetowych i Aplikacji Administratora i usług Administratora. Dokładamy starań, aby informacje przekazywane w ramach Polityki Prywatności były aktualne, dlatego będziemy
ją aktualizować, tak by była zawsze zgodna z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i zawierała bieżące informacje na temat świadczonych przez nas usług. Z chwilą modyfikacji we wszelkich sprawach zastosowanie ma obowiązująca w danym momencie Polityka Prywatności.

Do góry