Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW
INTERNETOWYCH I APLIKACJI PWR

TREŚĆ DOKUMENTU:
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

i.     DANE OSOBOWE
 
 1. ŹRÓDŁA I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 2. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI I INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PWR
 3. ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI I INNYCH USŁUG PWR
 4. PROFILOWANIE W SERWISACH INTERNETOWYCH I APLIKACJACH PWR
 5. PROFILOWANIE W POZOSTAŁYCH DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH PWR
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo sprostowania danych;
 3. prawo ograniczenia przetwarzania
 4. prawo do bycia zapomnianym
 1. prawo do przenoszenia danych
 2. prawo do sprzeciwu
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. realizacja praw

8.      FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH


ii.      COOKIES  W SERWISACH INTERNETOWYCH I APLIKACJACH PWR I ANALITYKA

9. PLIKI COOKIES – OGÓLNE INFORMACJE
10.   PLIKI COOKIES – ZGODA I CELE PRZETWARZANIA
11.   RODZAJE PLIKÓW COOKIES W SERWISACH I APLIKACJACH PWR
12.   ZAUFANI PARTNERZY
 1. Google Ireland Limited;
 2. Gemius S.A.;
 3. Hotjar Limited
 4. Disqus Ins
 1. Facebook Ireland Limited
 2. Encja.com S.A.
 1. WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI W ZWIĄZKU Z AKTYWNOŚCIĄ NA KONTACH SERWISÓW INTERNETOWYCH I APLIKACJI PWR
 1. Facebook;
 2. Twitter;
 3. YouTube;
 4. Instagram;
 1. TECHNOLOGIA WEB-PUSH
 2. GOOGLE RECAPTCHA
 3. GOOGLE WEB FONTS
 4. GOOGLE FIREBASE
 5. PRYWATNOŚĆ DZIECI
 6. UPRAWNIENIA APLIKACJI
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR ma charakter informacyjny,
  co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania
  w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR zgodnie z Regulaminem jest spółka POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Metalowa 5,
  Poznań 60-118); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000101146; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000 zł.; NIP: 7780164903; REGON: 630175513 oraz adres poczty elektronicznej: redakcja@topagrar.pl  - zwana dalej „Administratorem” lub „PWR” będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisów Internetowych PWR, takich jak:
http://www.pwr.agro.pl, https://www.topagrar.pl/, http://www.tygodnik-rolniczy.pl/, https://profitechnika.pl/, https://elita-magazyn.pl/, https://agrarsklep.pl, http://klubprenumeratora.pl/;
http://www.sadnowoczesny.pl/; http://www.warzywaiowoce.pl/ http://www.ogloszenia.agro.pl/; http://www.agrarlex.pl/i Aplikacji PWR takich jak: Top Agrar Polska i TPR News.
 
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Inspektor ochrony danych osobowych Agnieszka Spychalska, adres poczty elektronicznej: daneosobowe@pwr.agro.pl, numer telefonu kontaktowego: 61 88 62 989.
 
 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisów Internetowych, Aplikacji i korzystaniem z innych usług PWR przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 
 1. Korzystanie z Serwisów Internetowych, Aplikacji i innych usług PWR, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne,
  może jednak być niezbędne do zrealizowania danej usługi Administratora.
W takich wypadkach jak: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych w zakresie wskazanym na stronach Serwisów Internetowych, Aplikacji, a także w Regulaminach lub zasadach dotyczących innych usług PWR i w niniejszej Polityce Prywatności skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy lub skorzystania z danej usługi. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem,
to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych
do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronach Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR oraz
w Regulaminach lub zasadach dotyczących danej usługi; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane
  przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne
  i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem  przetwarzaniem oraz przypadkową  utratą, zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
  i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 
 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające
  się dużą literą (np. Usługodawca, Serwisy Internetowe, Aplikacje PWR, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR dostępnym na stronach Serwisów Internetowych oraz w Aplikacji PWR.
 

I.         DANE OSOBOWE

 

2.    ŹRÓDŁA I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. PWR jako Administrator pozyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od osób, których dotyczą. Dane te są pozyskiwane w związku ze współpracą z Administratorem, tj. np. realizacją usług prenumeraty, konsultacji prawnych, spotkaniami na targach branżowych, uczestnictwem w seminariach, szkoleniach, braniem udziału w konkursach i plebiscytach.
 
 1. Administrator może też pozyskiwać dane osobowe niebezpośrednio od osób, do których te dane należą. Dzieje się tak, gdy dane te przekazuje PWR inny administrator w związku z realizacją umowy, lub gdy PWR korzysta z ogólnie dostępnych źródeł jakimi są Internet i rejestry, bądź współpracuje z dostawcami
  baz danych.
 
 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Z założenia przekaz informacji i komunikacja kierowana do Użytkowników Serwisów i Aplikacji, a także innych usług Administratora kierowana jest do osób pełnoletnich.
 
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 3.2 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR i innych Usług oferowanych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Polityki Prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.    CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

       W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI    I INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PWR

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR i/lub innych usług oferowanych przez PWR. 
 
 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR
  i innych usług w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujący okres:
 
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
w związku z korzystaniem z Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR
Świadczenie Usług Elektronicznych polegających na udostępnianiu Użytkownikom Materiałów Informacyjnych gromadzonych w Serwisach i Aplikacjach art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Rejestracja w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR. Użytkownicy podają dane osobowe niezbędne do utworzenia i obsługi Konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik dobrowolnie może podać dodatkowe dane. Te dane można usunąć w dowolnym momencie. Usunięcie lub niepodanie danych obowiązkowych – niezbędnych do założenia Konta skutkuje brakiem możliwości skorzystania z  usługi. Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Korzystanie z elektronicznych formularzy służących do:
a) składania zamówień
b) korzystania z usług typu: konsultacje ze specjalistą /prawnikiem
c) zgłaszania zapytań i wniosków
d) umożliwiających branie udziału w konkursach i zabawach
W ramach tych formularzy Użytkownik podaje oznaczone jako wymagane dane niezbędne do realizacji zamówienia/usługi. Może też podać dane dodatkowe przydatne w jego dalszej obsłudze.
dla a),b) i c) odstawą prawną przetwarzania danych wymaganych w formularzy jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy, Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
dla d) podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych w formularzy jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (uzasadniony interes Administratora, którym jest aktywacja Użytkowników i promocja działań Administratora) Dane przechowywane są do momentu zakończenia przez Usługodawcę wymienionych działań tj. danego konkursu lub zabawy.
Wyrażenie przez Użytkownika opinii na temat Materiałów Informacyjnych zamieszczonych w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z usługi Komentarzy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Przetwarzanie tych danych w związku z moderowaniem komentarzy (w tym eliminacji spamu) oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f czyli uzasadnionym interesie Administratora, którym jest zachowanie merytoryki komentarzy, ich zatwierdzanie i upublicznianie. Dane przechowywane są do chwili dokonania korekty lub usunięcia komentarza przez Administratora.
Newsletter Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Marketing
a) reklama kontekstowa – nie jest dopasowywana do preferencji Użytkownika
b) reklama behawioralna – dopasowywana do preferencji Użytkownika
c) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych na adresy e-mail – w ramach newslettera
W przypadku, o którym mowa w pkt. a) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli uzasadniony interes Administratora i Zaufanych Partnerów polegający na promowaniu produktów i usług
 
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres ten określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
W przypadku, o którym mowa w pkt. b) i c) przetwarzanie danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli ze zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora i Zaufanych Partnerów Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Korzystanie ze stron Serwisów Internetowych i z Aplikacji PWR i zapewnienie ich prawidłowego działania.
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisach Internetowych i Aplikacjach PWR
Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów takich jak: prowadzenie i utrzymanie stron Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR Dane przetwarzane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
w związku z korzystaniem z innych usług Administratora
Realizacja i udokumentowanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy np.: - zakupu prenumeraty, wydawnictw książkowych, uczestnictwa w seminarium lub szkoleniach Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy, Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych
(5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Realizacja usług takich jak: porady prawnika/specjalisty; Kącik Samotnych Serc Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją usługi Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i wykonania usługi
Udział w Konkursach i Zabawach Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji Konkursu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, promowanie jego usług i aktywizację Użytkowników Dane przetwarzane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat), a w przypadku udzielenia przez uczestnika konkursu Administratorowi licencji na wykorzystania zadania konkursowego, przez okres trwania licencji.
Udział w Rekrutacjach Przetwarzanie danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli ze zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w danej rekrutacji W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych tylko w związku z konkretna rekrutacją, dane przechowywane są przez 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych także w celu umożliwienia mu wzięcia udziału także w przyszłych rekrutacjach, dane przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia ich pozyskania.


 
niezależnie od usług z których korzysta Użytkownik
Marketing bezpośredni
a) wysyłki pocztowe
b) kontakt telefoniczny
c) wiadomości sms/mms
d) e-mailing
Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR oraz dążeniu do świadczenia Usług Elektronicznych
Niezależnie od ww. podstaw przetwarzania zgodnie z przepisami, aby móc realizować przekaz marketingowy telefonicznie, jako e-mail, sms/mms niezbędne są zgody marketingowe wymagane niezależnie od Rozporządzenia RODO przez właściwe ustawy: Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawę prawo telekomunikacyjne

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
 
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Wyrażenie przez Użytkownika opinii Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii
 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. przez okres bezpośrednio po wykonaniu/zakończeniu Umowy lub Usługi elektronicznej, której dotyczy opinia; nie dłużej jednak do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
 
działalność prasowa Administratora: przeprowadzanie wywiadów prasowych,
dokumentowanie w relacjach prasowych,
wydarzeń, tworzenie reportaży bądź innych materiałów prasowych; prowadzenie przez Administratora działań w ramach tzw. interwencji dziennikarskich


 
Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. realizacji działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe
Dane przetwarzane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. w przetwarzając dane osobowe w związku z realizacją działań dziennikarskich nie stosujemy przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 RODO Rozporządzenia RODO
 
Ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
 

4.    ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM
       Z SERWISÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI I INNYCH USŁUG PWR

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych i Aplikacji PWR, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych  konieczne jest korzystanie przez Administratora
  z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopie
Do góry