Regulamin

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. regulamin - niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego, publicznie dostępny w specjalnej zakładce portalu; 2. usługodawca – Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 118), przy ul. Metalowej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł;

3. użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z portalu, dysponująca kontem użytkownika;

4. rejestracja – proces prowadzący do utworzenia konta użytkownika; 5. konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień posiadających unikalny identyfikator w ramach portalu, przypisanych użytkownikowi, utworzony na skutek zakończenia procesu rejestracji;

6. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czyli bez jedoczesnej obecności stron (na odległość), polegające na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie użytkownika;

7. portal lub portal ogłoszeniowy - serwis internetowy dostępny w sieci web pod adresem https://ogloszenia.agro.pl/ za pośrednictwem którego usługodawca świadczy usługi;

8. umowa – stosunek prawny powstający pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem na skutek akceptacji regulaminu przez użytkownika, jest podstawą do świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie regulaminu;

9. usługobiorca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub będąca beneficjentem rzeczywistym usług;

10. konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pomocą portalu i nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej albo bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową; konsumentem może być zarówno użytkownik jak i usługobiorca;

11. przedsiębiorca o statusie zbliżonym do konsumenta – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pomocą portalu w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli usługi świadczone poprzez portal nie posiadają dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; przedsiębiorcą o statusie konsumenta może być zarówno użytkownik jak i usługobiorca.

§ 2

SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAWARCIA UMOWY

1. We wszelkich sprawach związanych z portalem usługobiorca i użytkownik może kontaktować się z usługodawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres noreply@ogloszenia.agro.pl.

2. Usługodawca świadczy usługi:

a. za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej, oferując możliwość skorzystania z nich wyłącznie na warunkach określonych w regulaminie; b. wyłącznie dla osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; c. na żądanie każdej osoby posiadającej dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej i urządzenie spełniające minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie z usługi.

3. Pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą zawarta zostaje umowa umożliwiająca korzystanie z usług po zakończeniu procedury rejestracji. Aby ukończyć procedurę rejestracji należy zaakceptować treść regulaminu poprzez wypełnienie formularza rejestracji konta użytkownika na odpowiedniej podstronie portalu, a następnie kliknąć odnośnik znajdujący się we wiadomości e-mail potwierdzającej rejestracje.

4. Utworzenie konta użytkownika następuje po zakończeniu procedury rejestracji, wymagającej akceptacji regulaminu i skutkującej zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Posiadanie konta użytkownika portalu jest nieodpłatne. Korzystanie z usług może być uzależnione od uiszczenia opłaty. Wysokość opłat jest ustalona w cenniku i może ulegać zmianie. Cennik jest dostępny w wydzielonej zakładce portalu. Usługodawca przewiduje możliwość bezpłatnego publikowania ogłoszeń w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

6. Z konta użytkownika może korzystać tylko osoba, które ukończyła proces rejestracji.

§ 3

OPŁATY

1. Wszelkie opłaty w serwisie są pobierane przed skorzystaniem z usługi (z góry). 2. Jeśli opłata nie jest pobierana, w chwili rozpoczęcia korzystania z usługi, oznacza to, iż dana usługa jest nieodpłatna lub usługobiorca został zwolniony z opłaty.

3. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, usługodawca może zwolnić takiego użytkownika z konieczności uiszczania opłaty za wybrane usługi, w szczególności za dodawanie ogłoszeń w wariancie podstawowym. Zgoda w takim przypadku jest traktowana jako alternatywna metoda zapłaty za usługę.

4. W przypadku usług odpłatnych, uiszczenie opłaty warunkuje możliwość skorzystania z nich. 5. Usługodawca wystawia fakturę VAT z tytułu świadczenia usług odpłatnych, po zaksięgowaniu uiszczonej z tego tytułu opłaty.

6. Usługobiorca wyraża zgodę na wysyłkę faktur VAT za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres przypisany do konta użytkownika. Usługodawca wysyła faktury niezwłocznie po ich wystawieniu.

§ 4

FUNKCJONALNOŚCI I USŁUGI

1. Portal jest ogólnodostępnym serwisem funkcjonującym w sieci web. 2. Korzystanie z portalu jest możliwe przez całą dobę, w każdy dzień tygodnia. 3. Portal zapewnia szereg funkcjonalności takich jak przeglądanie ogłoszeń, wyświetlanie danych kontaktowych ogłoszeniodawców i inne.

4. Korzystanie z funkcjonalności portalu nie wymaga specjalnej konfiguracji oprogramowania na urządzeniu końcowym użytkownika.

5. Portal umożliwia korzystanie z następujących usług:

a. zarządzanie kontem użytkownika;

b. opublikowanie profilu firmy;

c. dodawanie ogłoszeń i zarządzanie istniejącymi;

d. wysyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami.

6. Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem portalu jest możliwe wyłącznie dla użytkowników. W przypadku przeglądania zawartości bez uprzedniego uwierzytelnienia do konta użytkownika, korzystanie z usług nie jest możliwe.

7. Każde konto użytkownika posiada unikalny identyfikator odpowiadający adresowi e-mail wykorzystywanemu przez użytkownika oraz hasło będące unikalnym ciągiem znaków alfanumerycznych. Identyfikator i hasło są wykorzystywane w procesie uwierzytelniania się użytkownika portalu, w celu identyfikacji jego tożsamości i jej potwierdzenia.

§ 5

WYMAGANIA TECHNICZNE PORTALU

1. Użytkownik, aby móc bez zakłóceń korzystać z portalu, zobowiązany jest korzystać z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:

a) procesor co najmniej 1 Ghz;

b) pamięć operacyjna RAM co najmniej 512 MB;

c) ekran o rozdzielczości co najmniej 320x 360 px;

d) stałe połączenie z publiczną siecią telekomunikacyjną o przepustowości wynoszącej co najmniej 1024 kbps i 512 kbps (odpowiednio przepustowość pobierania i wysyłania danych);

e) przeglądarka sieci web:

a. Mozilla Firefox w wersji co najmniej aktualnej wersji.

b. Google Chrome w wersji co aktualnej wersji.

c. Microsoft Edge w aktualnej wersji.

d. Safari w aktualnej wersji

2. W przypadku dodawania ogłoszeń możliwe jest zamieszczenie zdjęć lub grafik dotyczących przedmiotu ogłoszenia. Portal obsługuje następujące typy plików graficznych: .png, .jpg, .gif, o rozdzielczości nie większej niż 9000 x 9000 px lub rozmiarze nie większym niż 15000 KB.

3. Usługodawca może, ze względów bezpieczeństwa, wymusić na użytkowniku zmianę hasła dostępu do konta użytkownika. Zmiana hasła może warunkować możliwość korzystania z konta użytkownika.

4. Usługodawca nigdy nie prosi jakiegokolwiek użytkownika portalu o udostępnienie w jakikolwiek sposób hasła dostępu do konta użytkownika. Hasło winno być wykorzystywane wyłącznie w celu uwierzytelniania się na koncie użytkownika portalu.

§ 6

ZARZĄDZANIE KONTEM UŻYTKOWNIKA

1. Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania podstawowymi funkcjonalnościami konta użytkownika za pomocą specjalnego panelu.

2. W ramach tych czynności użytkownik może w szczególności:

a. zmienić adres e-mail przypisany do swojego konta;

b. zmienić swoje imię i nazwisko;

c. zmienić swój numer telefonu;

d. zmienić hasło wykorzystywane do uwierzytelniania w celu uzyskania dostępu do konta użytkownika;

e. zdefiniować ustawienia związane z dodawaniem ogłoszeń;

f. cofnąć lub udzielić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.

3. W przypadku zmiany adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika, użytkownik jest zobowiązany dla skuteczności takiej zmiany przejść przez procedurę weryfikacyjną, polegającą na wysłaniu wiadomości e-mail na dotychczasowy i nowy adres e-mail w celu potwierdzenia wprowadzonej zmiany. Zmiana może zostać wprowadzona w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od jej zgłoszenia. Po upływie tego czasu, wymagane jest aby użytkownik wprowadził żądanie zmiany jeszcze raz.

§ 7

DODAWANIE OGŁOSZENIA

1. Skorzystanie z usługi dodania ogłoszenia skutkuje uczynieniem publicznie dostępnym w ramach ogłoszeń i funkcjonalności znajdujących się na portalu, dla każdej osoby przyłączonej do publicznej sieci telekomunikacyjnej, wprowadzonej przez użytkownika treści wraz ze zdjęciami, danymi kontaktowymi i innymi informacjami – w szczególności specyfikacją określoną w sposób zgodny z predefiniowanymi kategoriami.

2. Niektóre z kategorii ogłoszeń mogą wymagać podania specyficznych informacji. W takich sytuacjach, dodanie ogłoszenia jest możliwe tylko po uzupełnieniu wszystkich tych informacji. Wymagane informacje w poszczególnych kategoriach mogą ulegać zmianie.

3. Dodawanie oznaczenia ogłoszenia promowanego w sposób szczególny, tj. oznaczonego jako pilne, wyróżnione lub obramowane jest możliwe do włączenia przez cały czas eksponowania ogłoszenia, pod warunkiem wybrania stosownego oznaczenia i uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem.

4. Dodawane ogłoszenia mogą być poddane procedurze moderacji.

5. Dodanie przez użytkownika do ogłoszenia jakichkolwiek utworów, w szczególności zdjęć lub grafik, objętych ochroną prawnoautorską jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy użytkownik posiada odpowiedni tytuł prawny mu to umożliwiający (nabył autorskie prawa majątkowe lub dysponuje licencją umożliwiającą takie działania).

6. Opublikowanie przez użytkownika w ramach ogłoszenia danych kontaktowych, w szczególności adresu e-mail i numeru telefonu, jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy użytkownik jest uprawniony by takie dane publikować.

7. Zakazane jest dodawanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności ogłoszeń:

a. przedmiotów, usług lub grafik zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 18 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

b. przedmioty lub grafiki zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

c. substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania, jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

d. przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;

e. materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne); f. napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony; g. udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności,

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej, w tym kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

h. produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza lub lekarza weterynarii; i. organy ludzkie lub zwierzęce;

j. żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A-D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

k. broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

l. psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nieposiadające rodowodu lub metryki.

8. Dodawanie ogłoszeń zaliczanych do niżej wymienionych kategorii jest możliwe wyłącznie po spełnieniu warunków określonych przy każdej z tych kategorii:

a. materiał siewny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8-17 ustawy o nasiennictwie – do treści ogłoszenia (opisu) należy dołączyć numer wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa wraz z datą wpisu. W przypadku braku takiej adnotacji, PWR może usunąć ogłoszenie w dowolnym momencie, nie zwracając opłat za ogłoszenie. W przypadku ogłoszenia w wersji elektronicznej, dołączyć należy również zeskanowane zaświadczenie o dokonaniu takiego wpisu lub jego wyraźne zdjęcie.

9. Dodania ogłoszenia, które regulamin klasyfikuje jako zakazane będzie skutkować usunięciem takiego ogłoszenia.

10. Dodanie ogłoszenia kwalifikowanego w regulaminie jako ogłoszenie wymagającego spełnienia warunków szczególnych przewidzianych dla danej kategorii będzie skutkować usunięciem takiego ogłoszenia.

11. Dodanie ogłoszenia z nieprawdziwymi danymi kontaktowymi użytkownika lub wykorzystujące utwory bądź inne dobra niematerialne, do których wykorzystania użytkownik nie jest uprawniony, będzie skutkować usunięciem takiego ogłoszenia.

§ 8

MODERACJA

1. Usługodawca zastrzega możliwość moderowania ogłoszeń po ich dodaniu przez użytkownika, w szczególności do chwili ich opublikowania.

2. Moderacja polega na ręcznej weryfikacji ogłoszenia przez pracownika usługodawcy i jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych. W czasie oczekiwania na moderację ogłoszenie nie jest dostępne publicznie, a w przypadku wykupienia dodatkowego promowania ogłoszenia, czas jego trwania zostaje zawieszony.

3. W przypadku zakończenia procesu moderacji w sposób, którego użytkownik nie akceptuje, przysługuje mu prawo do odwołania. Usługodawca rozpatruje każde odwołanie indywidualnie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

4. O skierowaniu ogłoszenia do moderacji bezpośrednio po jego dodaniu mogą zdecydować takie czynniki jak użycie słów niepożądanych przez usługodawcę.

5. Usługodawcy przysługuje prawo weryfikacji ogłoszeń opublikowanych. 6. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania przez użytkownika danych kontaktowych lub dóbr niematerialnych takich jak grafiki czy zdjęcia, usługodawca

zastrzega możliwość zażądania od użytkownika informacji potwierdzających fakt posiadania przez niego takiego uprawnienia.

§ 9

ZARZĄDZANIE ISTNIEJĄCYMI OGŁOSZENIAMI

Użytkownik ma możliwość zarządzania dodanymi przez siebie ogłoszeniami, w szczególności:

1. edycji treści ogłoszenia i informacji kontaktowych;

2. odświeżenia, dodania ponownie, zakończenia lub usunięcia ogłoszenia; 3. wykupienia dodatkowej promocji ogłoszenia;

4. przeszukiwania dodanych przez siebie ogłoszeń.

§ 10

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

1. Użytkownik ma możliwość wysłania wiadomości dotyczącej interesującego go ogłoszenia do użytkownika, który zamieścił to ogłoszenie.

2. Do wysyłanych wiadomości można dołączać pliki o rozszerzeniach jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt i rozmiarze nieprzekraczającym 2048 KB. 3. Usługodawca posiada dostęp do wiadomości wysyłanych pomiędzy użytkownikami.

§ 11

PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Usługodawca zapewnia działanie portalu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych przekazywanych w związku ze świadczeniem poszczególnych usług, w szczególności przy wykorzystaniu certyfikatu SSL oraz innych środków organizacyjnych i technicznych, które gwarantują należyty poziom bezpieczeństwa portalu. 2. Użytkownik jest zobowiązany:

a. do korzystania z zasobów portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem; b. do niezwłocznego informowania usługodawcy o wszelkich zmianach danych osobowych;

c. chronić dane umożliwiające uwierzytelnienie do konta użytkownika przed dostępem jakimkolwiek innym osobom trzecim;

d. uniemożliwiać korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie. 3. Naruszenie obowiązków użytkownika, o których mowa w § 11 ust. 2 stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez usługodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku usługodawca wzywa w drodze wiadomości e-mail usługobiorcę do zaniechania naruszeń w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze – pod rygorem wypowiedzenia umowy w przypadku braku zastosowania się do tego naruszenia. 4. W przypadku braku zawiadomienia o jakiejkolwiek zmianie danych teleadresowych koniecznych do wystawienia faktur lub doręczeń, w tym do zmiany kontaktowego adresu poczty elektronicznej, użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z tego faktu, zaś kierowaną korespondencję, w tym wystawiane faktury, strony będą uznawały za doręczoną.

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku korzystania z usług i konta użytkownika w sposób niezgodny z prawem oraz regulaminem. 2. Odpowiedzialność za treści ofert zamieszczanych na portalu, prawidłowość danych kontaktowych do nich dołączanych oraz wykorzystywane zdjęci, grafik i innych dóbr niematerialnych spoczywa na użytkowniku, który dodał ogłoszenie. W przypadku zaistnienia zdarzenia, które rodziłoby odpowiedzialność usługodawcy niemożliwą do wyłączenia, lub taką, której wyłączenie względem konsumenta lub przedsiębiorcy o statusie zbliżonym do konsumenta na podstawie szczególnych przepisów prawa nie jest dopuszczalne, będzie ona ograniczona wyłącznie do tych zdarzeń, do których doszło z wyłącznej winy usługodawcy.

3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania na 30 dni konta użytkownika w przypadku dodawania ogłoszeń:

a. kwalifikowanych przez regulamin jako zakazane;

b. bez spełnienia warunków szczególnych wymaganych dla niektórych kategorii ogłoszeń;

c. wskazujących nieprawdziwe lub cudze dane kontaktowe;

d. naruszających prawa własności intelektualnej lub inne prawa do dóbr niematerialnych.

4. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność względem użytkownika za jakiekolwiek skutki udostępnienia konta użytkownika lub danych do uwierzytelniania konta użytkownika osobie nieuprawnionej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w sytuacji, w której do udostępnienia identyfikatora lub hasła dojdzie na skutek działania złośliwego oprogramowania na końcowym urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika

portalu.

5. W przypadku otrzymania wiarygodnego zawiadomienia o tym, iż dodane w ramach ogłoszenia informacje takie jak dane kontaktowe, zdjęcia, grafiki lub inne dobra niematerialne naruszają cudze prawa – usługodawca niezwłocznie usunie informacje objęte takim zawiadomieniem.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika, skutki tych decyzji ani za szkody spowodowane działaniem użytkownika, jego pracowników lub doradców podejmowane na podstawie treści ofert zamieszczonych na portalu przez innych użytkowników lub informacje publikowane przez usługodawcę w sekcji aktualności.

Informacje zamieszczane w sekcji aktualności nie stanowią porad prawnych lub jakiejkolwiek formy doradztwa.

7. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodu naruszania regulaminu przez użytkownika, uiszczone przez niego z tego tytułu wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie uiszczone z tytułu promowania ogłoszenia w sposób szczególny, nie podlega zwrotowi.

8. O ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej, wszelka odpowiedzialność usługodawcy wynikająca z umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia

faktycznie uiszczonego przez użytkownika lub usługobiorcę z tytułu korzystania z tej konkretnej usługi, która spowodowała powstanie odpowiedzialności. Odpowiedzialność ponoszona przez usługobiorcę może wynikać wyłącznie z błędnego lub niepoprawnego działania algorytmu wykorzystywanego do wykonania określonej operacji, błędnego działania portalu bądź niewywiązania się z umowy w inny, zawiniony przez usługodawcę sposób. Odpowiedzialność usługodawcy nie obejmuje utraconych korzyści użytkownika lub usługobiorcy. Usługobiorca akceptuje fakt, że wysokość cen oferowanych przez usługodawcę została określona z uwzględnieniem ograniczeń jego odpowiedzialności z tytułu umowy.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z udostępnieniem danych osobowych przez użytkownika korzystającego z usługi dodania ogłoszenia w ramach portalu.

10. Usługodawca nie jest stroną stosunku prawnego powstałego pomiędzy użytkownikiem, a osobą, która zaakceptuje jego ogłoszenie.

11. Ogłoszenia udostępniane w portalu przez użytkownika nie mogą stanowić oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

12. W przypadku rozwiązania umowy przez usługodawcę na skutek naruszania regulaminu przez usługobiorcę mimo jego wcześniejszego wezwania do zaprzestania takich działań, użytkownikowi lub usługobiorcy nie przysługuje roszczenie do usługodawcy z tytułu szkody powstałej w skutek rozwiązania umowy czy też jakichkolwiek utraconych korzyści.

§ 13

REKLAMACJE

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczać usługi wolne od wad.

2. Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie usług.

3. Użytkownik lub usługobiorca, ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących działania portalu, jego funkcjonalności, sposobu wykonywania umowy, świadczenia usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres noreply@ogloszenia.agro.pl

4. Użytkownik lub usługobiorca, jeśli zawarł umowę jako konsument lub przedsiębiorca o statusie zbliżonym do konsumenta, ma prawo zgłaszać reklamacje w terminie dwóch lat od chwili wystąpienia zdarzenia, które ma być przedmiotem reklamacji. Pozostali użytkownicy i usługobiorcy są zobowiązani zgłaszać reklamacje w terminie 7 dni od chwili wystąpienia zdarzenia, które ma być przedmiotem reklamacji.

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie użytkownika lub usługobiorcy, oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, w przypadku osób prawnych również nazwa tej osoby i ewentualnie funkcja zgłaszającego, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej). Zgłoszenie powinno także w sposób zrozumiały i zwięzły opisywać przyczynę reklamacji.

6. Usługodawca może wezwać wnoszącego reklamację do jej uzupełnienia, jeśli przesłane mu zgłoszenie okaże się niewystarczające i usługodawca nie będzie w stanie odnieść się do

wnoszonej reklamacji. Wnoszący reklamację w takim przypadku uzupełni ją w terminie 14 kolejnych dni licząc od dnia, w którym zostanie wezwany do takiego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania przez usługodawcę. Brak uzupełnienia reklamacji będzie równoznaczny z rezygnacją przez użytkownika lub usługobiorcę z wnoszonego roszczenia reklamacyjnego – domniemanie to nie dotyczy użytkownika lub usługobiorcy, który zawarł umowę jako konsument lub przedsiębiorca o statusie zbliżonym do konsumenta.

7. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

8. Informacja o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji zostanie dostarczona do Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Usługobiorcy.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z usługodawcą bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 od zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, wystarczy, że użytkownik wyśle wiadomość na adres e-mail noreply@ogloszenia.agro.pl.

2. Użytkownik może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej: imię i nazwisko

adres

numer rachunku bankowego

Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej dnia [data]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.

podpis

§ 15

CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

1. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może odbyć się poprzez skorzystanie z funkcji dostępnej w ustawieniach konta użytkownika o nazwie „Usuń konto”.

3. Usługodawca może wypowiedzieć użytkownikowi umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej stosowną informację na adres powiązany z kontem użytkownika

4. W przypadku aktywnych ogłoszeń, z chwilą rozwiązania umowy ogłoszenia te przestają być aktywne.

§ 16

DANE OSOBOWE

1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie z własnych danych osobowych. 2. W przypadku dodawania ogłoszeń, użytkownik może podawać tylko takie dane kontaktowe, względem których jest uprawniony do posługiwania się nimi w celu zamieszczenia ogłoszenia.

3. W przypadku podania innego numeru telefonu niż przypisany do konta użytkownika, usługodawca po dodaniu ogłoszenia wysyła wiadomość SMS potwierdzającą dodanie ogłoszenia na wskazany numer telefonu.

4. Usługodawca daje użytkownikowi możliwość zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego podczas rejestracji, a także dołącza ten obowiązek informacyjny do wiadomości e-mail.

§ 17

ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany regulaminu w następujących przypadkach: a. zmiana przepisów prawa wpływających na treść regulaminu;

b. nałożenie na usługodawcę obowiązków przez organy państwa, których wykonanie wymaga zmiany regulaminu;

c. zmiana cennika;

d. wprowadzanie nowych usług lub zmiana dotychczasowych;

e. wprowadzanie zmian technologicznych i funkcjonalnych, w tym również ze względów bezpieczeństwa.

2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez usługodawcę, nie krótszym jednak niż 15 dni od chwili zawiadomienia użytkownika o zmianach i udostępnienia mu regulaminu w zmienionej formie.

3. Udostępnienie regulaminu w zmienionej formie użytkownikowi przebiega poprzez wysyłkę wiadomości e-mail z informacją o zmianie, do której dołączony zostanie plik PDF zawierający regulamin w nowej treści oraz przez publikację nowej wersji regulaminu w zakładce regulamin portalu – wraz z adnotacją o dacie rozpoczęcia jego obowiązywania.

4. Zmiana regulaminu w krótszym terminie niż 15 dni jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy usługodawca będzie do tego zobowiązany na podstawie:

a. przepisów prawa, które zostały opublikowane lub weszły w życie w taki sposób, iż usługodawca nie miał możliwości zachowania terminu 15 dni;

b. wiążącej decyzji organu administracji bądź wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego.

5. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji planowanej zmiany regulaminu. Odmowa taka będzie skutkować rozwiązaniem umowy w dniu zakończenia obowiązywania dotychczasowego regulaminu. Aby odmówić akceptacji regulaminu użytkownik jest zobowiązany zawiadomić usługodawcę w drodze wiadomości e-mail, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian przez usługodawcę.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych związanych z umową jak i dla wszelkich sporów mogących powstać na tle regulaminu jest prawo polskie. 2. Wszelkie spory związane z jakąkolwiek kwestią poruszaną przez regulamin bądź wynikającą ze stosunku umownego pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby usługodawcy. Postanowienie to nie ma zastosowania do konsumentów i przedsiębiorców o statusie zbliżonym do konsumenta. 3. Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta lub przedsiębiorcy o statusie zbliżonym do konsumenta, jakie przysługują im na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne to:

a. takie postanowienia zostaną oderwane od umowy, która będzie nadal w pełni obowiązywała, ale jedynie w zakresie w jakim jej pierwotne cele nie zostałyby w istotny sposób zmienione;

b. nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić (np. w drodze aneksu do umowy) nieważne lub nieskuteczne postanowienie postanowieniem ważnym lub skutecznym, którego cel będzie taki sam lub podobny do celu postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

5. Żadne z postanowień umowy nie może być interpretowane jako zmierzające do zapobieżenia pełnemu stosowaniu się do przepisów prawa (obowiązujących w momencie podpisania umowy czy też po jej podpisaniu) oraz do postanowień krajowych i międzynarodowych organów władzy publicznej.

6. Niewykonywanie lub nieegzekwowanie któregokolwiek z obowiązków lub praw zawartych w niniejszej umowie nie oznacza rezygnacji przez którąkolwiek ze stron z jakiegokolwiek uprawnienia na podstawie tej umowy jej przysługującego bądź też jakiejkolwiek zmiany umowy.

7. Regulamin obowiązuje od 3 listopada 2020 r.

Do góry