„Dopłaty do nawozów” na jakich warunkach?

Dodano: 28.04.2022, 08:34


18 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił na konferencji uchwałę Rady Ministrów, w której zawarte są szczegóły dotyczące programu dopłat do nawozów. Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19.
 Precyzyjny wysiew - podciśnieniowe i nadciśnieniowe rozwiązania pneumatyczne w siewnikach warzyw
18 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił na konferencji uchwałę Rady Ministrów, w której zawarte są szczegóły dotyczące programu dopłat do nawozów. Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19.

W jakiej wysokości będą dopłaty?

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022.
Maksymalny limit pomocy będzie wynosił 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha.
 

Co zrobić aby uzyskać wsparcie?

Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Do wniosku producent rolny będzie zobowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty bądź imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021r. do 15 maja 2022r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. Budżet programu przewiduje pomoc w wysokości około 3,9 mld złotych.

Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta jest negatywna, jednak Polska znów złożyła ten wniosek do zatwierdzenia i już od 25 kwietnia w Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez .

Warunki otrzymania pomocy:

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.
Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Warto wiedzieć:
  • Wnioski można składać do 16 maja 2022 roku w biurach powiatowych ARiMR
  •  Dopłaty udzielane są do nawozów kupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022.
  •  Dofinansowaniem objętych może zostać maksymalnie 50 ha
Limity pomocy:
  •  500 zł do 1 ha upraw rolnych
  •  250 zł do 1 ha łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych


Opracowanie: AN

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry