Dopłaty za 2024 rok – ponad 1 mln wniosków wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Roln

Dodano: 27.06.2024, 13:51


Do 1 lipca potrwa nabór wniosków, ci którzy już złożyli wniosek a chcieliby nanieść poprawki w deklaracjach, bez konsekwencji finansowych, mają na to czas do 16 lipca 2024 r. 18 czerwca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, która wdraża dwie nowe płatności: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji.
Jak odróżnić uszkodzenia chłodowe od herbicydowych na plantacjach ogórka
Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą. Muszą oni posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chcą otrzymać dofinansowanie, powinna być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie przysługuje także gospodarzom, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Zmiany w zasadach dotyczących warunkowości:

1. Zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;

2. Większej swobody w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5 proc. w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1);

3. Minimalnej okrywy glebowej w najwrażliwszych okresach (GAEC 6) - wprowadzono nowy - jeden dla wszystkich upraw - okres utrzymania okrywy glebowej - czyli od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października roku, w którym zebrano tę uprawę w plonie głównym. Wdrożono również przepis, dotyczący tego, że w okresie utrzymania okrywy glebowej (od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października danego roku), możliwa jest przerwa na wykonanie zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin ozimych, trwająca nie dłużej niż 4 tygodnie.  Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (trawy na gruntach ornych, międzyplony, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami, uprawy główne znajdujące się do 15 października na polu), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem;

4. Zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych (GAEC 7) - wprowadzono uproszczenie, które daje rolnikom wybór - realizowanie wymogu tej normy za pomocą zmianowania czyli określonego następstwa upraw roślin, czy też zastosowanie dywersyfikacji (zróżnicowania) upraw. W przypadku wyboru zmianowania upraw:
  • na 40% gruntów ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymana rok do roku na tej samej działce;
  • na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie, taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata.
W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw:
  • w gospodarstwach o powierzchni gruntów ornych zawierających się w przedziale powyżej 10 ha do 30 ha – wystarczy prowadzić dwie uprawy, z tym że największa nie może stanowić więcej niż 75 proc. powierzchni;
  • w gospodarstwach o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać trzy uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. powierzchni, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95 proc. powierzchni.
Ponadto w rozporządzeniu proponuje się wyłączenie z obowiązku zmianowania powierzchni gruntów ornych, na których prowadzona jest plantacja nasienna kukurydzy;

5. Zniesienie ugorowania 4% gruntów ornych – tzw. norma GAEC 8 – od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych. Warunkiem wdrożenia tego rozwiązania było wprowadzanie przez państwo członkowskie, jeszcze w tym roku, odpowiedniego ekoschemat, za który rolnicy otrzymywać będą dodatkową płatność. I tak się stało, 23 maja 2024 r. Sejm RP przyjął ustawę zmieniająca przepisy dotyczące Planu Strategicznego, w której na lata 2024 – 2027 wprowadzono m.in. nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”. Ta ustawa weszła w życie 18 czerwca 2024 r.  Płatność w ramach tego nowego ekoschematu jest przyznawana:
  • za wyłączenie z produkcji gruntów ornych, przy czym na gruntach tych obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin;
  • do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.
Płatność w ramach ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji nie będzie przysługiwała do gruntów ugorowanych w ramach realizacji zobowiązań w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027 z uwagi na możliwość uzyskania płatności do tych gruntów w ramach tych zobowiązań. Przyjęte przepisy umożliwiają złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach nowego ekoschematu lub wprowadzenie zmian we wcześniej złożonych wnioskach w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

Opracowanie: AP
Źródło: ARiMR

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry