Dotacje na wymianę dachu z azbestu. Jakie warunki?

Dodano: 14.11.2022, 10:19


ARiMR prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachu na budynkach gospodarczych, które zawierają azbest
Czy można usprawnić system ubezpieczenia zwierząt gospodarskich?
ARiMR prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachu na budynkach gospodarczych, które zawierają azbest
 

 
Kto i na jakich warunkach może uzyskać wsparcie?

Nabór wniosków na to dofinansowanie w 2022 roku trwa od 17 października do 15 listopada. Można pozyskać kwotę do 20 tys. złotych na ostatecznego odbiorcę w czasie realizacji KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności). Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku.

Jakie są stawki dotacji do wymiany poszycia dachu z azbestem?

Wsparcia z KPO udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wyrobów zawierających azbest na nowe pokrycie dachu wolne od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni do 500m2. Aby otrzymać dofinansowanie prace nad wymianą dachu nie mogą jednak rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku. Realizacja zlecenia wymiany dachu nie może przekroczyć czasu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.
Dach musi być wymieniony na całym budynku. Aby otrzymać dofinansowanie trzeba się zobowiązać, że przez co najmniej 3 lata od dnia zawarcia umowy efekty wymiany dachu będą utrzymane. Wsparcie udzielane w formie płatności końcowej, wypłacanej po zrealizowaniu renowacji.

Na jakich warunkach można otrzymać dofinansowanie na wymianę dachu?

Kto może ubiegać się o wsparcie? Każda osoba fizyczna, która:
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • otrzymała  płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.
  • ukończyła osiemnasty rok życia,
  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu
  • ma nadany numer identyfikacyjny producentów.
Jak można uzyskać numer identyfikacyjny producenta rolnego?

Aby uzyskać numer identyfikacyjny producenta rolnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dotacje na wymianę dachu?

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR - PUE, udostępnionego pod adresem  https://epue.arimr.gov.pl . Za datę złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem uznaje się datę jego przesłania do ARiMR poprzez PUE. W przypadku złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ARiMR informuje wnioskodawcę za pomocą PUE o wpłynięciu tego wniosku.

Opracowanie: Marta Kondratowicz
 

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry