Premia w wysokości 200 000 zł dla młodych rolników

Dodano: 14.06.2024, 13:30


Program zapewnia wsparcie przy rozpoczęciu i rozwoju działalności rolniczej na początkowym etapie oraz dostęp do środków kapitałowych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa.
Annaburger HTS 34.16 przyczepa przeładunkowa o imponującej pojemności
Wsparcie dla młodych rolników

 Wsparcie dotyczy rozpoczynania i rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
W ramach pomocy brane są pod uwagę następujące działania:
 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt niezbędnych do prowadzenia produkcji zwierzęcej,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży. Pomoc może być przyznana, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 1.  rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2.  rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 3.  powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
4.   przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
5.   posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji.
Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która na tym etapie nie jest jeszcze właścicielem lub posiadaczem co najmniej 1 ha UR.
Osoba, która otrzymała premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 nie kwalifikuje się do wsparcia.


Wsparcie gospodarstw nie będzie przyznawane w zakresie:
 • zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego
 • roślin wieloletnich na cele energetyczne
 • niektórych działów specjalnych m.in. hodowla zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych, ryb akwariowych.

Wsparcia nie przyznaje się również, jeżeli małżonek młodego rolnika:
 • otrzymał premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 lub
 •  rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia przez młodego rolnika wniosku o przyznanie pomocy.

Kryteria wyboru mogą dotyczyć:
 • posiadanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;
 • różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem;
 • powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie (tytuł prawny);
 • przejmowania przynajmniej jednego gospodarstwa w całości i na własność;
 • wielkości ekonomicznej gospodarstwa (tytuł prawny);
 • prowadzenia produkcji zwierzęcej;
 • udziału w systemach jakości;
 • dotychczasowej aktywności zawodowej wnioskodawcy.

Kto pretenduje do otrzymania wsparcia?

Młody rolnik będący pełnoletnią osobą fizyczną, po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i który pracuje w tym gospodarstwie. Warunki dotyczące wieku muszą być spełnione w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.


Opracowanie: AP
 

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry