Sprzedaż nieruchomości rolnej - kto może zostać kupcem?

2021-10-19

Zgodnie z art. 2a. ust. 1 Ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha może być wyłącznie rolnik indywidualny posiadający kwalifikacje rolnicze. 
Czy można zbyć nieruchomość rolną osobie nie posiadającej wykształcenia rolniczego?

Nabycie przez inne osoby może nastąpić tylko za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
 

Decyzja taka może być wydana na wniosek zbywcy nieruchomości rolnej, jeżeli wykaże on, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, zaś nabywca nieruchomości zobowiąże się do prowadzenia na niej działalności rolniczej.

 

Wykazanie, że nie było możliwości sprzedaży działki rolnej wymaga zamieszczenia ogłoszenia w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez KOWR. System ten działa pod adresem https://erolnik.gov.pl i umożliwia zamieszczanie nieodpłatnie ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz odpowiedzi rolników indywidualnych na te ogłoszenia.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości rolnej powinno zawierać co najmniej:

 

1) oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości;

 

2) opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości;

 

3) informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu – informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy;

 

4) cenę nieruchomości rolnej;

 

5) termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go w systemie teleinformatycznym.

 

Podana w ogłoszeniu cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie może przewyższać o 50% lub więcej średniej ceny gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie za kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów rolnych przez Główny Urząd Statystyczny. Chyba że zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem szacunkowym, z którego wynika, że cena nieruchomości przewyższa o co najmniej 50% średnią cenę gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej. Stosownie do art. 2a. ust. 4b ww. Ustawy uważa się, że nie ma możliwości sprzedaży gruntów rolnych, jeżeli żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej zamieszczone w systemie teleinformatycznym. Przyjmuje się także, że odpowiedź na ogłoszenie nie została złożona w przypadku, gdy:

 

1) proponowana cena nieruchomości rolnej była niższa o ponad 5% niż określona w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej i nie została zaakceptowana przez zbywcę nieruchomości rolnej lub

 

2) została złożona po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu.

 

Po pomyślnym przejściu tej procedury będzie Pan mógł wystąpić do Dyrektora Generalnego KOWR z wnioskiem o wydanie zgody na sprzedaż chętnemu nabywcy. Należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu publikacji ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej.

Autor: Alicja Moroz

Szukasz nieruchomości rolnej ? Sprawdź nasze ogłoszenia  

Do góry